خانهلیست دلخواه (0)حساب کاربری منسبد خریدتسویه حسابتماس با ما

شماره حساب ها 
بانک شماره کارت شماره حساب
صادرات 6037 6917 3062 3410 0307337703001
ملت 6104 3372 3677 9409 1986907087
سامان 6219 8610 0832 4450 9522-700-1399328-1
شماره شبا صادرات IR75 0190 0000 0030 7337 7030 01
شماره شبا سامان IR84 0560 9522 7000 1399 3280 01
 

***کلیه حساب ها به نام آقای محمد نکوزاده می باشد***